Governanza tas-Sigurtà – Perspettiva ta’ konformità

Ir-riskji involuti fis-sigurtà tal-informazzjoni llum il-ġurnata huma reali ħafna u kawża kostanti ta ‘tħassib għall-eżekuttivi tan-negozju li joperaw fl-ispazju ċibernetiku tal-lum. Hekk kif l-organizzazzjonijiet iżommu l-vantaġġ kompetittiv tagħhom fl-ekonomija globali, iridu jqisu wkoll ir-riskji involuti fin-numru ta’ theddidiet li qed jevolvu b’mod esponenzjali u li jistgħu jiġu sfruttati fi kwalunkwe ħin minn atturi malizzjużi onlajn.
Waħda mill-għodod disponibbli għall-organizzazzjonijiet illum hija l-infurzar – miksub permezz tal-implimentazzjoni effettiva u metikoluża tal-attivitajiet ta’ konformità tas-sigurtà tal-informazzjoni li għandhom rwol kritiku fi ħdan il-funzjoni tal-Governanza tas-Sigurtà.
L-għan primarju tal-Governanza tas-Sigurtà huwa li jgħin biex jiġi żgurat li organizzazzjoni jkollha l-kontrolli xierqa fis-seħħ biex ittaffi r-riskji għas-sigurtà tal-informazzjoni. Dawn il-kontrolli huma fl-ogħla livell definiti f’dokumenti ta’ politika strutturati li jqiegħdu l-pedamenti għal viżjoni ta’ sigurtà b’saħħitha u robusta li huma kkomunikati b’mod ċar fi ħdan l-organizzazzjoni.

L-attivitajiet ta’ konformità huma mwettqa biex jimmonitorjaw u jivverifikaw kontinwament li din il-viżjoni hija mifhuma u implimentata bir-reqqa mid-diversi funzjonijiet tan-negozju li qed jipproċessaw informazzjoni li teħtieġ li tiġi mħarsa kontinwament minn attivitajiet malizzjużi, speċjalment f’każijiet meta tali informazzjoni hija ta’ natura sensittiva u/jew tirrelata. għall-ipproċessar ta’ data personali. Jiżguraw ukoll li rekwiżiti applikabbli oħra li joħorġu minn standards internazzjonali tal-industrija li l-organizzazzjoni hija allinjata magħhom jew iċċertifikata magħhom huma kontinwament rispettati u r-rekwiżiti leġiżlattivi pertinenti jintlaħqu.

It-twettiq ta’ kontrolli ta’ konformità tas-sigurtà jgħin lill-organizzazzjonijiet isaħħu l-impenji tagħhom lejn is-sigurtà tal-informazzjoni u jipprovdu lill-maniġment b’viżibilità dwar dak li qed jaħdem u dak li mhux billi jiddetermina l-istat preżenti vis-à-vis ir-rekwiżiti tal-kontrolli applikabbli. Assenjazzjonijiet bħal dawn jiddeskrivu konformità u nuqqasijiet ta’ konformità u jidentifikaw azzjonijiet korrettivi meqjusa meħtieġa biex jiġu rranġati kwistjonijiet skont regolamenti, strateġiji u politiki speċifiċi. Xi ħaġa li wieħed għandu jżomm f’moħħu huwa li l-konformità ħafna drabi mhux biżżejjed – l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu wkoll kapaċi jipprovdu evidenza tal-istat ta’ konformità tagħhom lil korpi ta’ assigurazzjoni esterni bħal awdituri ta’ partijiet terzi, li jimplika li l-kontrolli ta’ konformità esegwiti huma verifikabbli u għalhekk hija meħtieġa evidenza adegwata. għandhom jinġabru u jiġu ppreservati biex juru l-konformità billi jintwerew il-miżuri kollha meħuda biex jikkonformaw mal-għanijiet meħtieġa.
L-implimentazzjoni tal-Governanza tas-Sigurtà u t-tnissil ta’ kultura ta’ konformità ma jiġux mil-lum għal għada.. Huwa proċess kontinwu ta’ ħolqien ta’ kuxjenza u tagħlim, reviżjoni tal-kontrolli fis-seħħ biex jiġi żgurat li dawn ikunu effettivi fil-kuntest tal-informazzjoni involuta u adattament għall-pajsaġġ teknoloġiku li qed jinbidel tal-lum biex jipproteġi dak li hu l-aktar siewi għall-organizzazzjoni bl-aħjar mod possibbli.

Artikli Oħrajn